Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbẹẹvó, Nẽ́ẽ́ láá zogè kiẽ́ eo bíinàá kátogóí.

Òó làá gbi gè gbi nu boo dõòna kà gbò ketõ̀ò ea di ló bẹẹ website tení dú ló gè nyoone bée bà nooẽ́ naa kèkẽí.