Гечмӓӓ темел материалларына

”Гӧк Падишахлыын Ии Хабери бӱтӱн дӱннедӓ насаат олаӂэк, шаатлык олсун хепси миллетлерӓ, да озаман биткиси гелеӂек” (Матфей 24:14)

Бакын диил чоктан койулу видео, музика, статйалар хем хаберлӓр.

Бакын не вар ени

Сорун парасыз Библийа уроклары ичин

Сорун парасыз Библийа уроклары ичин сизин дилиниздӓ, йакышыклы сизӓ вакытта хем ердӓ.

Иегованын мартурларын топлантылары

Булун нередӓ биз топланэрыз хем ниӂӓ измет едериз.

Иегованын мартурлары. Ким оннар?

Биз баш иилдериз бӱтӱн дӱннейин Йаратыӂысына. Библийада йазылы, ани Онун ады – Иегова. Чӱнкӱ биз йашээрыз Иисус Христозун лафларына гӧрӓ, биз сайылэрыз христиан. Макар ки биз йашээрыз тӱрлӱ мемлекетлердӓ, бизи бирлештирер бир неет. Биз хепсимиз йардым едериз инсаннара ӱӱренмӓӓ Библийа ичин хем Аллахын Падишахлыы ичин. Бизӓ денилер «Иегованын мартурлары», нечин ки биз мартурлук едериз хем аннадэрыз Иегова Аллах ичин хем онун Падишахлыы ичин.

Танышын бизим сайтлан. Окуйун Библийайы онлайн. Ӱӱренин таа чок бизим ичин хем бизим инанымыз ичин.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.