Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 ADZESUA 2

Nkɔmbɔ Kwan Do

Nkɔmbɔ Kwan Do

Luke 6:45a

DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Kasa dɛ mbrɛ ekasa dabaa no, na ma mbrɛ isi tse nka wɔ asɛntsir no nye w’etsiefo no ho no nda edzi.

MBRƐ IBESI AYƐ NO:

  • Sie abotar siesie wo ho na bɔ ho mpaa. Bɔ mpaa hwehwɛ Jehovah no mboa na ama edze w’adwen eesi asɛm a ebɛkã no do na nnyɛ woara woho do. Ma nsɛntsitsir a epɛ dɛ ekã ho asɛm no ntsena w’adwen mu. Fa wankasa wo nsɛm kyerɛkyerɛ nsɛm mu; mma nnkenkan nsɛm no a woetsintsim no ara kɛkɛ.

  • Fi w’akoma mu kasa. Dwen siantsir a ohia dɛ w’etsiefo no tse asɛm no ho. Fa w’adwen si hɔn do. Eyɛ dɛm a mbrɛ isi gyina hɔ, mbrɛ isi totow wo nsa, nye mbrɛ isi yɛ w’enyim no bɛkyerɛ dɛ ifi w’akoma mu na erekasa, na ɔbɛda anyɛnkofa su edzi.

  • Hwɛ w’etsiefo no enyim. Sɛ ɔnnyɛ mfom wɔ beebi a ewɔ no dɛ ebɔkɔ do ahwɛ w’etsiefo no enyim a, yɛ no dɛm. Sɛ erema ɔkasa a, dɛ nkyɛ ebɔhwɛ dɔm no anaa edze w’enyiwa bɛfa hɔn mu kɛkɛ no, hwɛ etsiefo no enyim nkorkor.