Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 ADZESUA 11

Ahokekã

Ahokekã

Romefo 12:11

DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Fi ɔhyew mu kasa mbrɛ ɔbɛyɛ a ibekenyan w’etsiefo no na eepusuw hɔn.

MBRƐ IBESI AYƐ NO:

  • Fa w’akoma hyɛ mu. Sɛ irisiesie woho ama wo dwumadzi no a, dwen mbrɛ w’asɛm no ho hia no ho. Sũa no yie paa na ama eefi w’akoma nyina mu akasa.

  • Dwen w’etsiefo no ho. Dwendwen mbrɛ dza ebɛkenkan anaa ebɛkyerɛkyerɛ no bɔboa afofor no ho. Hwɛ akwan ahorow a ebɛfa do akã asɛm no ma w’etsiefo no enya ho enyisɔ kɛse.

  • Fi w’akoma mu kasa. Ma wo kasa no mu nyɛ hyew. Fa wo nyimpadua n’afã ahorow na w’enyim yɛbea dzi dwuma yie fa kyerɛ mbrɛ isi tse nka wɔ asɛm no ho.