Kɔ no mu nsɛm no do

Bible Na Abakɔsɛm

Sɛ yɛhwɛ mbrɛ woesi akora Bible no do, wɔakyerɛ ase, na wɔakyekyɛ no a, ɔda papaapa. Afei so, nhwehwɛmufo kɔ do hu ndzɛmba afofor a ɔma ɔda edzi pefee dɛ abakɔsɛm a ɔwɔ Bible mu no yɛ nokwar. Ɔmmfa ho nyamesom kuw a ewɔ mu no, ibohu dɛ Bible no yɛ nwoma a yerunntum mmfa nwoma fofor biara nntoto ho.