Ngeni Ekkewe Chón Rom 16:1-27

  • Paul a esile ngeniir ussun Fipi, emén chón afalafal (1, 2)

  • Paul a kapwong ngeni ekkewe Chón Kraist lón Rom (3-16)

  • Éúréúr ussun tipefesen (17-20)

  • Kapwong seni chienen Paul chón angang (21-24)

  • A pwááló ewe monomonun Kot (25-27)

16  Úa mochen esile ngenikemi ussun fefinach we Fipi, emén chón angangen ewe mwichefel mi nóm lón Kenkrea,  pwe oupwe etiwa lón ewe Samol lón eú napanap mi fich ngeni ekkewe aramas mi pin me álisi lón meinisin met a osupwangan, pún pwisin i a pwal túmúnú chómmóng aramas, kapachelong ngang.  Oupwe ngeni Priska me Akwila ái kapwong, chiechiei kewe chón angang lón Kraist Jises,  iir kewe ra pennúkú pwisin manawer* fán ásengesi. Esap chék ngang úa kilisou ngeniir nge pwal meinisin ekkewe mwichefel lein ekkewe esap iir chón Jus.  Pwal ái kapwong ngeni ewe mwichefel mi nóm lón imwer we. Ái kapwong ngeni áchengicheng Epanitos, ewe emén me lein ekkewe aramas lón Eisia mi akkomw wiliiti néún Kraist chón káé.  Ái kapwong ngeni Meri, ewe mi angang weires fán itemi.  Ái kapwong ngeni Antronikus me Junias aramasei kewe me chienei chón fétek, ekkewe mi itéch me ren ekkewe aposel me ekkewe ra fen néún Kraist chón káé langattam fansoun lap seniei.  Oupwe ngeni Ampliatus ái kapwong, ewe mi áchengicheng me rei lón ewe Samol.  Ái kapwong ngeni Urpanus, chiechiach we chón angang lón Kraist, me Stakis ewe mi áchengicheng me rei. 10  Ái kapwong ngeni Apeles, ewe mi túppwél lón Kraist. Ái kapwong ngeni chón leimwen Aristopulus. 11  Ái kapwong ngeni aramasei we Erotian. Ái kapwong ngeni chón leimwen Narsisus we, iir kewe mi tapweló mwirin ewe Samol. 12  Ái kapwong ngeni Trifana me Trifosa, ekkewe fefin mi angang weires lón ewe Samol. Ái kapwong ngeni Persis, neminnewe mi áchengicheng me rech, pún a angang weires lón ewe Samol. 13  Ái kapwong ngeni Rufus, ewe emén mi kefilitá lón ewe Samol, me ngeni inan we me pwal inei. 14  Ái kapwong ngeni Asinkritus, Flekon, Ermes, Patropas, Ermas, me pwiich kana mi nóm rer. 15  Ái kapwong ngeni Filolokus me Julia, Nereus me fefinan we, me Olimpas, me meinisin iir kewe mi pin mi nóm rer. 16  Oupwe etiwa emén me emén ren ámi turufifengenikemi.* Meinisin ekkewe mwichefelin Kraist ra kapwong ngenikemi. 17  Ámi pwii kana, oupwe túmúnúkemi seni chókkewe mi efisi tipefesen me otupwaaló ekkóch seni ewe lúkú, pún ena a ú ngeni met oua fen káé. Ousap chiechi ngeniir. 18  Pún ekkena esin aramas iir slave, esap ngeni ach we Samol Kraist, nge ngeni pwisin mocheniir,* me ren ar kapas mwotoutou me kapasen emichimich ra otupwaaló letipen chókkewe ese wor limengawen letiper. 19  Ámi álleasochis a pwá ngeni meinisin me úa pwapwa remi. Nge úa mochen ámi oupwe tipáchem lón minne mi múrinné, me ousap sile lón minne mi ngaw. 20  Iwe, ewe Kot mi fang kinamwe epwe apachacha Setan fán pechemi ekiseló chék. Amwo ewe kirekiréch mi somwoló án ach we Samol Jises epwe nónnóm remi. 21  Kapwong ngenikemi seni Timoty, chiechiei we chón angang, me pwal aramasei keei, Lusius, Jason, me Sosipater. 22  Ngang Tertius, ewe mi wisen makkeei ei taropwe, úa kapwong ngenikemi lón ewe Samol. 23  Kaius, ewe mi eleeniakem me unusen ewe mwichefel, a kapwong ngenikemi. Erastus, ewe chón isoni monien* ewe telinimw, me pwal pwiin we, Kwartos, ra kapwong ngenikemi. 24 * —— 25  Ewe kapas allim úa esilefeili me ewe pwóróus ussun Jises Kraist, ra pwáári pwe Kot a tongeni anúkúcharakemi. Ei kapas allim a tipeeú ngeni met a fen pwááló ussun ewe monomonun Kot, ewe a opoló ren fansoun langattam. 26  Nge iei, ei monomon a fen pwápwááló. Me ren ekkewe oesini lón ekkewe Taropwe mi Pin, meinisin aramasen ekkewe mwú ra silei ussun ei monomonun Kot. Ei a tipeeú ngeni án Kot allúk, ewe mi manaw feilfeiló chék. Letipan pwe meinisin aramasen ekkewe mwú repwe lúkú lón i me repwe álleasochis i. 27  Kot, ewe chék emén mi tipáchem, a fichiiti ewe ling me ren Jises Kraist tori feilfeiló chék. Amen.

Footnote

Krik, “úwer.”
Krik, “ren eú kiis mi pin.”
Are “luuker.”
Are “chón souwani.”