Me ren Mattu 5:1-48

 • AFALAFAL WÓÓN EWE CHUUK (1-48)

  • Jises a poputá afalafal wóón ewe chuuk (1, 2)

  • Tiu pwapwa (3-12)

  • Salt me saram (13-16)

  • Jises epwe apwénúetá ewe Allúk (17-20)

  • Kapasen emmwen ren song (21-26), lisowumwáál (27-30), mufesen (31, 32), ékképél (33-37), eliwini (38-42), tong fán iten chón oput (43-48)

5  Lupwen a kúna ewe mwichen aramas, a feitá wóón ewe chuuk. Nge mwirin an a móttiw, néún kewe chón káé ra feito ren.  Iwe a poputá le asukuler, a apasa:  “Ra pwapwa chókkewe mi silei pwe a lamot ngeniir ar repwe silei Kot, pún iir repwe mwúúni ewe Mwúún láng.  “Ra pwapwa chókkewe mi letipeta, pún repwe kúna ourur.  “Ra pwapwa ekkewe mi mosonoson,* pún repwe fénúeni fénúfan.  “Ra pwapwa chókkewe mi echiken me kakaan minne mi pwúng, pún repwe mét.*  “Ra pwapwa ekkewe mi úméúméch, pún repwe kúna úméúméch.  “Ra pwapwa ekkewe mi liméch letiper, pún repwe kúna Kot.  “Ra pwapwa ekkewe mi efisi kinamwe, pún iir repwe iteni néún* Kot. 10  “Ra pwapwa chókkewe mi kúna riáfféúmwáál fán iten minne mi pwúng, pún repwe mwúúni ewe Mwúún láng. 11  “Oupwe pwapwa lupwen aramas ra eitengawakemi me eriáfféwúkemi me chofonatá sókkun mettóch mi ngaw ussumi pokitei. 12  Oupwe chengel o pwapwa chapur, pún liiwinimi a watte me lón láng. A pwal ina ussun ar eriáfféwúmwááli ekkewe soufós lóóm. 13  “Ámi salten fénúfan. Nge iká ewe salt a nepateló, ifa ussun an epwe nekensefál? Ese chúen lamot ngeni och mettóch, epwele chék kóturuwu lúkún pwe aramas repwe puratiw. 14  “Ámi saramen fénúfan. Eú telinimw esap tongeni opoló iká a nóm wóón eú chuuk. 15  Lupwen aramas ra keni eú lamp rese éppwélaaló* nge ra onómu wóón ewe leenien lamp, iwe a asarama meinisin chókkewe mi nóm lón ewe imw. 16  Pwal ina chék ussun, oupwe ettina ámi saram mwen aramas, pwe repwe kúna ámi féffér múrinné me elingaaló Sememi we mi nóm lón láng. 17  “Ousap ekieki pwe úa feito ái úpwe amóeló ewe Allúk are ekkewe Soufós. Úa feito pwe úpwe apwénúetá nge úsapw amóeló. 18  Enlet úa erenikemi pwe epwe fen mecheres án láng me fénúfan repwe móróló lap seni án emas kúkkúnún mesen mak are och kinikinin emas mesen mak epwe móróló seni lón ewe Allúk tori án mettóch meinisin repwe pwénúetá. 19  Ina minne, ié a atai eú me lein ekkeei allúk aramas ra ekieki pwe ese kon lamot me a áiti ngeni ekkóch ar repwe pwal ina ussun, epwe iteni mi kisikis lón ewe Mwúún láng. Nge ié mi apwénúetá me asukula, epwe iteni mi lapalap lón ewe Mwúún láng. 20  Pún úpwe erenikemi pwe iká ámi féfférún pwúng esap luló seni án ekkewe soumak me Farisi, iwe ouse tongeni tolong lón ewe Mwúún láng. 21  “Oua fen rong pwe a apasa ngeni ekkewe aramasen lóóm: ‘Ousap nimanaw, nge ié a nimanaw epwe kúna kapwúng lón imwen kapwúng.’ 22  Iwe nge, úa erenikemi pwe ié a sópweeló le song ngeni pwiin epwe kúna kapwúng lón ewe imwen kapwúng. Nge ié a fós ngeni pwiin lón kapas mi turunufas, i epwe kapwúng lón ewe Kapwúng Tekia. Nge ié a apasa, ‘En mi fókkun tiparoch!’ epwe fich ngeni ewe ekkein Keena.* 23  “Iwe, iká ka uwealó óm asor ngeni ewe róóng nge me ikena ie ka chemeni pwe a wor met pwiium we a chou ngonuk wóón, 24  kopwe likiti óm we asor mwen ewe róóng me feiló. Kopwe akkomw kútta kinamwe ngeni pwiium, mwirin kopwe liwinsefáliló me eáni óm asor. 25  “Kopwe mwittir ataweei óm osukosuk ngeni emén mi atourók ngeni kapwúng atun oua mwineló ikena ie, pwe i esap uweiukoló ngeni ewe soukapwúng, me ewe soukapwúng ngeni ewe chón álillis, me kóturulong lón kalapus. 26  Enlet úa erenuk pwe kosap fókkun towu seni ikena tori óm kopwe omusatiw óm liwinimmang, tori ewe sáingoon féúkúkkúnún moni.* 27  “Oua fen rong pwe a apasa: ‘Kosap lisowumwáál.’ 28  Nge úpwe erenikemi pwe emén mi nennengeni emén fefin ren an mocheniaiti, a fen lisowumwáál ngeni neminna lón letipan. 29  Nge iei, iká peliefichin mesom a áchepetekuk kopwe olusaawu me otur sonuk. Pún a múrinné ngonuk an epwe péút sonuk eú kifetin inisum lap seni án unusen inisum epwe kóturulong lón Keena.* 30  Pwal eú, iká peliefichin poum a áchepetekuk kopwe pékúoló me otur sonuk. Pún a múrinné ngonuk an epwe péút sonuk eú kifetin inisum lap seni án unusen inisum epwe kóturulong lón Keena.* 31  “A pwal apasa: ‘Iká emén mwán a museni pwúlúwan, i epwe ngeni neminna eché taropween mufesen.’ 32  Iwe nge, úpwe erenikemi pwe emén mwán mi museni pwúlúwan, nge esap fán iten lisowumwáál,* i a féri pwe neminnewe epwe tongeni emén chón lisowumwáál. Nge ié a pwúlúweni emén fefin mi museni pwúlúwan, i a tipisin lisowumwáál. 33  “Oua pwal rong met a apasa ngeni ekkewe aramasen lóóm: ‘Kosap ékképél nge kese apwénúetá. Kopwe apwénúetá óm pwon ngeni Jiowa* Kot.’ 34  Iwe nge, úa erenikemi: Ousap ékképélú och mettóch, esap láng pún ina án Kot leenien móótun king, 35  esap fénúfan pún ina leenien pwuun pechen, esap Jerusalem pún ina telinimwen ewe King mi lap. 36  Ousap ékképélú mékúremi, pún ouse tongeni féri emeet meten mékúr an epwe pwech are chól. 37  Ámi apasa ‘Ewer’ weween ewer, ámi ‘Aapw,’ aapw, pún met epwe luló seni ekkeei ra feito seni ewe emén mi fókkun ngaw. 38  “Oua rong pwe a apasa: ‘Eféú maas ngeni eféú maas me efóch nii ngeni efóch nii.’ 39  Iwe nge, úa erenikemi: Ousap appélúwa emén mi fókkun ngaw. Iká emén a pésapei peliefichin sapwom, kopwe pwal okullu ngeni ewe epek. 40  Nge iká emén a mochen uweiukoló ngeni kapwúng me angei sonuk úfom úféúfen lón, kopwe pwal ngeni úfom úféúfen lúkún. 41  Nge iká emén mi wor an nemenem a eriánuk pwe kopwe angang ngeni ren eú mwail,* kopwe fitaaló ren ruu mwail. 42  Kopwe ngeni emén mi tingoreek me kosap kul seni ewe emén mi mochen paaro* sonuk. 43  “Oua rong pwe a apasa: ‘Kopwe tongei chón órum me oput chón oput en.’ 44  Nge ngang úa erenikemi: Oupwe sópweeló le tongei chón oput ámi me iótek fán iten chókkewe mi eriáfféwúkemi, 45  pwe oupwe pwáraatá pwe ámi néún Sememi we mi nóm láng, pún i a atétáái an we akkar wóón ekkewe mi ngaw me múrinné me a apúngatiw rán wóón ekkewe mi pwúng me ekkewe rese pwúng. 46  Pún iká oua tongei chókkewe mi tongekemi, met liiwinimi? Esap pwe ekkewe chón angei takises ra pwal ina ussun? 47  Nge iká oua chék kapwong ngeni pwiimi kewe, met oua féri mi sókkóló? Esap pwe aramasen ekkewe mwú ra pwal ina ussun? 48  Iei minne, oupwe unuséch* ussun Sememi lón láng mi unuséch.

Footnote

Are “tipetekison.”
Are “menemenéch.”
Krik, “néún át.”
Are “éppwélú ngeni eú pasikit.”
Ewe leenien kek kápich lúkún Jerusalem. Ppii ewe Glossary.
Krik, “ewe sáingoon quadrans.” Ppii App. B14.
Ppii ewe Glossary.
Ppii ewe Glossary.
Krik, por·nei′a. Ppii ewe Glossary.
Ena paaro ese wor manawan.
Are “unus.”