Skip to content

Jehovah Otátohká'tohtaaniksi

Siksikáíitsi'powahsini

“Ámohka iihtáí’taamitsinikatoo’pi Okákihtsimaani áakohtáyiinapsskoayaawa kanáítapii kanáó’takssksaahkoyi.”—Matthew 24:14.

Jehovah Otátohká’tohtaaniksi —⁠Takáá Niistónnaana?

Nitohtsíístapitapiihpinnaana sstonnátakáyoohkiitsi’powahsiistsi, nóóhkohkanáí’tomanistsiiwa nitáíiyika’kimatoo’pinnaana. Ísstohkanáó’tama’piiwa nitááhkáíyini’yimmahsinnaani Jehovah, ni’tóhkao’ka Iihtsipáítapiiyo’pa iihtsí’poyo’pi Naatóyssínaakssini ki á’pistotsima kanáítaistsiistsi. Nitáíiyika’kimahpinnaana nitááhkáyiimatahsinnaani Jesus Christ ki nitsííkohtáítsiiyihka’sspinnaana nitánistsínihkattssinnaani Christians. Nitáísspommoannaani matápii ááhkáíssksinii’ssoaawayi ki nitááhkohtáíssksinima’tsaahsinnaani Naatóyssínaakssini ki Iihtsipáítapiiyo’pa Otokákihtsimaani. Nohtánistsínihkattsspinnaana Jehovah Otátohká’tohtaaniksi nitohtáí’poyssinnaani Iihtsipáítapiiyo’pa Jehovah ki Otokákihtsimaani.

Iitá’pssá’tsit iihtáíkkamssinaakio’pi nitánistohtsítsinikattsspinnaana. Okstóót Naatóyssínaakssini íítohkoonii’pa iihtáíkkamssinaakio’pi. Kitáakohtakíssksinima’tsookooyi niistónnaana ki nitáómai’tsii’pinnaana.

 

Okamaníít Naatóyssínaakssini Íssksinima’tstohkssini

Kitáakohkottokakísskska’tsii’pa Naatóyssínaakssini íssksinima’tstohkssiistsi kitsítssoki’tsi’pi, kimáátáakohtsiponihtaisskookoo

Áʼpssáʼtsit Áísaiksisttoohsiistsi

Áʼpssá tsit Áísaiksisttoohsiistsi Iitáóhkooniiʼpa Iihtáíkkamssinaakioʼpi

Otsitáwaatsimoyihkahpiaawa Jehovah Otátohká’tohtaaniksi Áakitáakohkanooyaawa

Ohkoissksinít nitsitáóhkanoohpinnaana ki nitánistáwaatsimoyihkahpiaawa.

Featured Publications

See newly posted and featured items.

Íssa'tsít A'páísstakssiistsi Áísaiksisttoohsiistsi

Okakísskska'tsít Naatóyssínaakssini ohtáyissitapiiniki a'páísstakssiistsi áísaiksisttoohsiistsi.