TORRE STI' NI RAPA (REVISTA DE ESTUDIU) Junio de 2016

Rizaalaʼdxiʼ Jiobá lii

Xiñee zanda guni creluʼ dxandíʼ rizaalaʼdxiʼ Dios lii yaʼ. Biiyaʼ ca prueba ni rusihuinni zaca ni.

Gudiʼnu xquíxepeʼ Jiobá purtiʼ laa nga bizáʼ laanu

Ximodo ribí Jiobá ca binni ni zanda gacanebe laacaʼ guchaacaʼ modo laacaʼ. Xiñee rúnibe ni ne ximodo rúnibe ni.

Ñee cudiʼnu lugar guchaa Jiobá modo laanu la?

Xi zacané laanu guchaa Jiobá modo laanu.

Ni rinabadiidxaʼ cani ruundaʼ

Lu visión ni biʼyaʼ Ezequiel, tuu nga zeeda gaca hombre ni ziné tintero stiʼ secretariu ne xhoopaʼ hombre ni naaze guiibaʼ para guxuuxe

«Jiobá Dios stinu laasibe nga Jiobá»

Xiñee na Biblia Jiobá si nga Dios. Ximodo zanda gusihuínninu runi crenu ni na ca diidxaʼ riʼ.

Cadi guixélenu de Jiobá purtiʼ si cadi jneza ni cayuni xcaadxi

Dxiqué guyuu xpinni Dios ni guníʼ o biʼniʼ xiixa ni bininá stobi. Xi rusiidiʼ ca ejemplu ni zeeda lu Biblia ca laanu.

Ti cualidad stiʼ ca xpinni Cristu ni jma risaca que stale diamante

Para Jiobá la? nabé risaca stipa ni runi ca xpinni para gápacaʼ ca cualidad stibe.

Rietenalaʼdxuʼ la?

Ñee maʼ biindaluʼ ca últimu tema ni bedané revista Torre stiʼ ni rapa la? Biiyaʼ pa rietenalaʼdxuʼ cani.