Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Índice de comparación ne ejemplu

Índice de comparación ne ejemplu

Númeru ca nga capítulo ra biree ni

base stiʼ ti yoo 35

bere ni riguu ca xiiñiʼ xaʼnaʼ xhiaa 110

biidxiʼ ni biaba lu gadxé gadxé clase layú 43

biidxiʼ trigu ni biaba ndaaniʼ yu ne guti para guindani ne guicá lú 103

biseendaʼ ti hombre guiropaʼ xiiñiʼ lu layú uva 106

buen samaritanu 73

ca campesinu ni biiti xiiñiʼ ti dueñu stiʼ ti layú uva 106

ca dendxuʼ ne ca chiva 114

ca esclavu ni nuu listu ora guibiguetaʼ xpixuaanaʼ 78

ca esclavu ni qué runi merecer gastiʼ 89

ca invitadu ni bireené pretextu 83

ca ni nuzaabiʼ 40

ca pájaru ne ca liriu 35

ca pescador de binni 22

ca talentu 113

ca trabajador ni yeguni dxiiñaʼ lu layú uva 97

ca xcuidihuiiniʼ ribí ra plaza stiʼ luguiaa 39

cadi cuinu ca lugar jma galán 83

camellu ni tidiʼ xaʼnaʼ aguxaʼ 96

chii binnidxaapaʼ 112

chii mina 100

chin 43

denariu ni biaxa ca trabajador yeguni dxiiñaʼ lu ti layú uva 97

dendxuʼ ni biniti 63

esclavu ni qué ñuni perdonar 64

fariseu ne ni runi cobrar impuestu 94

fe ni zeeda gaca biaʼ ti biidxiʼ mostaza 89

guidiibaʼ ti lari cubi lu ti lari yooxhoʼ 28

guixi ni cá lu bíʼchiluʼ 35

gulaacabe ca perla lu ca bihui 35

guni invitarnu ca pobre 83

gusi hombre ni bisaba trigu 43

hombre ni biniti 86

hombre ni qué nusaana de ninabaʼ 74

hombre ni yeusaba trigu 43

hombre ricu nahuati ni bicuí troja 77

levadura ni biuʼchaʼ harina 43

levadura stiʼ ca fariseu 58

lubáʼ uva ni dxandíʼ 120

mayordomo ni qué runi ni jneza 87

mayordomo ni runi ni jneza 78

moneda de dracma ni biniti 85

mozo ni nuu xpiaaniʼ ne ni runi jneza 111

muríu ni didilaagaʼ ndaaniʼ luluʼ 35

ni quixhenáʼ lu aradu 65

pastor chaʼhuiʼ 80

perla nabé risaca 43

puertaʼ nabéʼ 35

Reinu ni zeeda gaca casi ti biidxiʼ mostaza 43

rey ni cayuu listu para cheʼ lu guerra 84

rey ni qué ñuni cobrar ti deuda naroʼbaʼ 64

ribeecaʼ biuxiʼ ndaaniʼ copa sticaʼ peru rábicaʼ camellu 109

ribiguetaʼ ti demonio ra biree 42

tesoro ni gaʼchiʼ lu ti layú 43

ti binni ni chigucuí ti torre 84

ti hombre ricu ne Lázaro 88

ti padre ni rudii regalu galán xiiñiʼ 35

ti rey biʼniʼ ti guendaxheelaʼ 107

trigu ne guixi malu 43

vinu nacubi ndaaniʼ odre yooxhoʼ 28

viuda ni biʼniʼ insistir ne ti juez 94

yaga duʼgaʼ ni qué rudii cuananaxhi 79

yoo ni gurí lu guié 35

zidi stiʼ guidxilayú 35

ÍNDICE STIʼ CA CUADRU

«¡Bicaa laabe lu yaga!» 132

Biʼniʼ repetirbe ni nuube gusiidibe 35

Biquiiñeʼ Jesús ejemplu ne comparación 28

«Bizaa dxi gaca purificárcabe» 6

Ca dxi nayecheʼ 10

Ca ni nuu demonio lu cuerpu stiʼ 23

Guca nisaluna stibe casi gota rini 123

Guluucabe chicote laabe 129

Layú de Rini 127

¿Tuu nga ca samaritanu? 19