Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

Azôpô mekou’ Ménjhʉè-njʉô Joovah

Téléchargé mébôŋ mézôp mekou’ émi mè lôk ngou’tè Joovah Ndem. O ghô téléchargé ané mé ntii: vocal, orchestral, mbô instrumental.

 

“Sing Out Joyfully” to Jehovah

Zôp a mbou Joovah