Ghô anè contenu

Ménjheuè-njiô Joovah

Kaŋa shouŋnè la’ Dschang

Métsoo lé lôk nzi’nè Biible

Métsoo mouô lé lôk nzi’nè Biible ghô kuitè wou lé zi’nè Biible ndôk ngheuô mé mvhô mbing ngwè ménteukné mbông anè lénang, mbing ngheu tè lé zi’nè Biible a tchi’è ajouô lékak pô ajoumi a ghô teukè wou.

Zi’nè Biible pô ta’ Njheuè-njiô

Mpè pôŋtè lé zi’nè Biible méla’kô?—Éyi sak-é

Epouô té zaanè nteu ngôŋ si njʉô méntsô’ô anè mèmia ménzèté émi tchʉʉté lénaŋ tsôp a nteu Biible. O si nkôŋô wou lé ghô pa’ pôp lè?

Mè zi’nè Biible lèkô?

Ménjhʉè-njʉô Joovah é jʉ’ tsém ngôŋ nzi’nè Biible pô pouô pi nkôŋ. Pô nzi’nè Biible mèt lèko? Lèè jʉô pa’ pô ghʉ poup.

Zètè lé zi’nè Biible

Zètè lé zi’nè Biible té yè azo anè njhʉ zi o kôŋ, mbô anè jʉ’ zi o kôŋ.

Zi’nè azou a nè métchou’té meuk

Atchou’té Ménjhʉè-njʉô Joovah

Lèè jʉô méjʉ’ méngya tchou’té meuk mbô pa’ peuk wou’tè Ndém poup.

Akô tôkô ngya tchou’té Ménjhʉè-njʉô Joovah?

Na’ nchʉʉté jou njʉô pa’ pô zi’nè Biible poup ngya tchou’té pôp.

Mô’ métsoo émi ghô zeung nkuitè wou

Bibliotèk a nteu internèt

Fa’ métsô’ô anè ménzèté mou émi chʉʉtè Biible a nteu internèt. Lôk mékèté Ménjhʉè-jʉô Joovah ndôk fa’.