Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Méthéatre Biible

Lèè téléchargé méthéatre émi tswi méfu’ épouô fʉ’ mvhô épi nteu Biible. Mbô mé mia métsoo émi lé tôké, ndôk nguiè wompè ménteukné ané lenaŋ. Téléchargé mbô mévidéo mébou’-ntchhou.

Kaŋa la’ zi o kôŋ, mbiŋ nô’ô Tsa’a ndôk njou’ô méthéatre àné la’ mèt. Tii lezeŋ théatre yi o kôŋ ndôk fa’.

 

Ntii contenu jiô té nteu internèt anè shouŋné la’ jiô.

Tông métsoo anè la' jiô anè mépap émi paaté: