Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Mpè zôp mekou’ ambou Joovah—Mézôp mekou’ méswhi

Jou’ mezôp mekou’ méswhi lélôk ngou’tè Joovah Ndém. O ghô téléchargé music mbô méshouŋné.

Wônkhʉ Ndém épi tswhi ntsekné

Joovah zapné nteu yi ané enô wô wuè létchuèt lepwhou, pô piŋ nkôŋô lé ziŋè ané mekwhou mi.

Mpè siakné Ndém anè njouô-thou

Nkôŋné té ndhʉè é zi Ndém lé twii, Yésso lé kôŋ té nkwhʉ, nguiè weuk éshʉ lé la’a zôkô siaknè Joovah méngou’ méngou’.