Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Akèté fa’a Lefô Ndém

Akèté fa’a Lefô Ndém a hiité pa’ métchou’té meuk mwô é tôk poup: Mpè zi’nè Biible, Assikou ménghaŋa afa’ Ndém, atchou’té. Lélôk sa’a nkeu Lefô Ndém.

Ayiŋné: Mô’ méthouô-shouŋné anè Internèt té ghô ta’ azo pô apap zi o wuè mbou wou.

 

Ntii contenu jiô té nteu internèt anè shouŋné la’ jiô.

Tông métsoo anè la' jiô anè mépap émi paaté: