Konttenttiyaa bessa

Yihoowa Markkatubaa

Nunaara gayttanawu, nu shiiquwaa beˈanawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu woy nubaa loytta eranawu koyikko, ha sinttay nena maaddana. Qassi nu oottiyoobaa eranawu nu macara biirotuppe issuwaa baada beˈana danddayaasa.

Miishsha Qanxxennan Geeshsha Maxaafaa Xannaˈiyo Prograamiyaa

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay metiya oyshawu zaaruwaa demmanaadan maaddees. Neenikka oychiyoobawu zaaruwaa demmana koyay?

Geeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo?

Yihoowa Markkati miishsha qanxxissennan kumetta alamiyan hagaadan Geeshsha Maxaafaa xannaˈissoosona. Waati xannaˈissiyaakko beˈa.

Yihoowa Markkay Nena Geeshsha Maxaafaa Tamaarissanaadan Oychcha

Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈa, woy Geeshsha Maxaafaa naxan xannaʼanawu oychcha.

SHiiqotanne Giigissota

SHiiquwaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?

Yan oosettiyaabaa baada be’a.

Yihoowa Markkatu Gubaaˈe SHiiquwaa

Yihoowa Markkati awan shiiqiyaakko, qassi waati goynniyaakko era.

Yesuusa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa

Yesuusa hayquwaa hassayanawu miilooniyan qoodettiya asay layttan issitoo shiiqees. Ha gitabay nena waati maaddiyaakko eranaadan nena shoobboos.

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

Yihoowa Markkati kumetta saˈan deˈoosona; qassi eta zareenne wogay dumma dumma. Ha dumma dumma sheeshshaa asaa issippe gattiday aybee?

Qantta Qonccissuwaa​—Kumetta Alamiyaa

  • 239—Yihoowa Markkati de’iyo biittaa

  • 7,965,954—Yihoowa Markkata

  • 9,254,963—Geeshsha Maxaafaa naxan tamaariyaageeta

  • 19,241,252—Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalan SHiiqidaageeta

  • 113,823—Gubaa’eta