Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay metiya oyshawu zaaruwaa demmanaadan maaddees. Neenikka oychiyoobawu zaaruwaa demmana koyay?

Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna’iyoo?

Kumetta alamiyan, Yihoowa Markkati asaa Geeshsha Maxaafaa naxan xanna’issiyoogan erettoosona. Waatidi xanna’issiyaakko be’a.

Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?

Yan oosettiyaabaa baada be’a.

Geeshsha Maxaafaa Tamaaranau

Neeyyo injjetiya wodiyaaninne sohuwan Geeshsha Maxaafaa naxa tamaara.

Yihoowa Markkatu Gubaaˈe SHiiquwaa

Yihoowa Markkati awan shiiqiyaakko, qassi waati goynniyaakko era.

Qantta Qonccissuwaa​—Kumetta Alamiyaa

  • 239—Yihoowa Markkati de’iyo biittaa

  • 7,965,954—Yihoowa Markkata

  • 9,254,963—Geeshsha Maxaafaa naxan tamaariyaageeta

  • 19,241,252—Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalan SHiiqidaageeta

  • 113,823—Gubaa’eta