Konttenttiyaa bessa

Siiqiya Xoossay Immiyo Merinaa Anjjota

Hegeeti aybakko, etan ammanettana koshshiyoy aybissakko, qassi etappe maaduwaa waati demmana danddayiyaakko beˈa.

Gujjada Eranawu

Mati kiyida biiduwaa, muuziqaa, xuufiyaanne oduwaa xeella

Oorattabay aybakko beˈa

Yihoowa Markkatu Gubaaˈe SHiiquwaa

Yihoowa Markkati awan shiiqiyaakko, qassi waati goynniyaakko era.

Yihoowa Markkay Nena Geeshsha Maxaafaa Tamaarissanaadan Oychcha

Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈa, woy Geeshsha Maxaafaa naxan xannaʼanawu oychcha.

Yihoowa Markkata​—Eti Oonee?

Nuuni dumma dumma zariyaanne qaalaappe yiidaba gidikkokka, issi mala halchoy deˈiyo gishshau issippetettaa medhida. Ubbaappe aaruwan, Geeshsha Maxaafaa xaafissidanne ubbabaa medhida, Xoossaa Yihoowa bonchana koyoos. Nuuni Yesuus Kiristtoosa leemisuwaa kaallanau baaxetoos; Kiristtaane gidiyo gishshau keehi ufayttoos. Nuuni ubbay Geeshsha Maxaafaabaanne Xoossaa Kawotettaabaa asay erana mala maaddanau ubbatoo baaxetoos. Xoossaa Yihoowabaanne a Kawotettaabaa markkattiyo woykko asau yootiyo gishshau, Yihoowa Markkata geetettoos.

Nu sayttiyaa xomoosa. Geeshsha Maxaafaa nabbaba. Nubaanne nu ammanuwaabaa loyttada era.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.