Konttenttiyaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

'Asa ubbawu markka gidana mala, Kawotettaa mishiraachoy sa'a ubban odettana.'—Maatiyoosa 24:14.

WOCHIYO KEELAA

Paydo 3 2017 | Deˈuwaanne Hayquwaa Xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay Woygii?

BEEGOTTITE!

Paydo 2 2017 | Geeshsha Maxaafaa Qofay Tumuppe Xoossay Yootobee?

Yihoowa Markkata—Eti Oonee?

Nuuni dumma dumma zariyaanne qaalaappe yiidaba gidikkokka, issi mala halchoy deˈiyo gishshau issippetettaa medhida. Ubbaappe aaruwan, Geeshsha Maxaafaa xaafissidanne ubbabaa medhida, Xoossaa Yihoowa bonchana koyoos. Nuuni Yesuus Kiristtoosa leemisuwaa kaallanau baaxetoos; Kiristtaane gidiyo gishshau keehi ufayttoos. Nuuni ubbay Geeshsha Maxaafaabaanne Xoossaa Kawotettaabaa asay erana mala maaddanau ubbatoo baaxetoos. Xoossaa Yihoowabaanne a Kawotettaabaa markkattiyo woykko asau yootiyo gishshau, Yihoowa Markkata geetettoos.

Nu sayttiyaa xomoosa. Geeshsha Maxaafaa nabbaba. Nubaanne nu ammanuwaabaa loyttada era.

 

Geeshsha Maxaafaa Tamaaranau

Neeyyo injjetiya wodiyaaninne sohuwan Geeshsha Maxaafaa naxa tamaara.

Yihoowa Markkatu Biiduwaa

Xoossan ammananaadan oottiya biiduwaa.

Yihoowa Markkatu Gubaaˈe SHiiquwaa

Yihoowa Markkati awan shiiqiyaakko, qassi waati goynniyaakko era.

Deˈiya Xuufeta

Mata wode kiyidabaa xeella.

Malaata Qaalan Giigida Biiduwaa Be'a

Malaata qaalaa biiduwaa go'ettada Geeshsha Maxaafaa xanna'a