Konttenttiyaa bessa

Yihoowa Markkati Layttan Layttan SHiiqiyo Gita SHiiquwaa

Yihoowa Markkati layttan layttan, heezzu gallassawu gita shiiquwaa shiiqoosona. Nu gita shiiquwan Geeshsha Maxaafaabaa tamaariyo haasayatinne biidoti deˈoosona. Geeshsha Maxaafaa maarata nu deˈuwan oosuwan waati peeshshanaakko bessiya oysha zaarotinne oottibesoti shiiqoosona. Ubba asay shiiqanaadan ufayssan shoobboos. Muxuwaataa shiishshokko.