Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowa Markkati Layttan SHiiqiyo Gita SHiiquwaa

Nuuni layttan layttan shiiqiyo gita shiiquwaabaa era. Ne heeran gita shiiquwaa shiiqiyoosaa koya.

Ne Heeraagaa Koya

See Also

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

Gujjada Eranawu

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Yihoowa Markkati Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Layttan layttan nuuni gita shiiqota heezzutoo issippe shiiqoos. Nuuni ha shiiqotuppe go’ettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?