Konttenttiyaa bessa

Yesuusa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa

Yesuusi hayqqanaappe kase qammi, A kaalliyaageeti A hayquwaa hassayanaadan yootiis. I hagaadan giis:

“Hagan tana hassayite.”—Luqaasa 22:19.

Layttan layttan bonchchiyo Yesuus Kiristtoosa hayquwaa hassayiyo baalaa ha laytti Qeeraa, Laappune 18, 2013n bonchchana.

Korona Vayresiyaara (COVID-19) Gayttida Akeekissuwaa: Ha harggiyaa gaasuwan nuuni issoy issuwaara gayttidi shiiqokko. Nuuni shiiqiyo hanotaabaa eranawu, Yihoowa Markkatuppe issuwaa oychcha woy garssan deˈiyabaa bochcha.

Ne Heeraagaa Koya (opens new window)