Le Spain, makhotso ya 68 ma endzeriwa hi Timbhoni ta Yehovha naswona ti dyondza Bibele ni swivochwa swa kwalomu ka 600.

Mbhoni yin’wana leyi endzelaka makhotso wolowo i Miguel, loyi a heteke malembe ya 12 a ri ekhotsweni loko a nga si va Mbhoni. Sweswi u endzela khotso vhiki ni vhiki. Hikwalaho ka yini? Leswaku a pfuna van’wana va cinca vutomi bya vona, ku fana na yena.

Emalembeni ya nhungu lama hundzeke, Miguel u dyondze Bibele ni swivochwa swo tala. U ri: “Ndza swi tsakela ku pfuna swivochwa ekhotsweni leri a ndzi pfaleriwe eka rona. Entiyisweni swa ndzi tsakisa loko ndzi vona ndlela leyi swi navelaka ha yona ku tshika vugevenga.”

Loko Miguel a ri ni malembe ya mune, muchayeri loyi a a dakwile u tlumbe tata wakwe hiloko a fa. Kutani mana wakwe loyi a veke noni, u boheke ku tirha tiawara to tala leswaku a wundla ndyangu wakwe.

Miguel ni buti wakwe va sungule ku xwa exikolweni, va yiva etindlwini ni le timovheni. Loko Miguel a ri ni malembe ya 12, se a a ri xigevenga lexi nga ni tihanyi. Loko a ri ni malembe ya 15, se a a endla mali yo tala hi ku xavisa swidzidziharisi. Hambiswiritano, leswi a a godzomberiwe hi khokheyini ni heroyini leswi durhaka swinene, swi n’wi kucetele ku yiva ngopfu. Loko a ri ni malembe ya 16, a a tshamela ku nghena ni ku huma ekhotsweni naswona hi ku hatlisa u ve xigevenga lexikulu. U ri: “A ndzi tibyele leswaku ndzi ta fela ekhotsweni kumbe ndzi dlaya hi ku tirhisa swidzidziharisi swo tala ngopfu. A ndzi titwa onge ndzi nhongana leyi phasiweke eka vulwembu bya pume.”

Kambe hi 1994, un’wana wa vanghana va Miguel u kombele Mbhoni yin’wana leswaku yi tsalela Miguel papila, loyi hi nkarhi wolowo a a ri ekhotsweni. Epapileni rero, Miguel u dyondze leswaku xikongomelo xa Xikwembu i ku vuyetela Paradeyisi emisaveni. Mbhoni yoleyo yi n’wi khutaze ku hundzula vutomi byakwe leswaku a ta vona ku hetiseka ka xitshembiso xexo. Miguel u ri: “Marito yakwe ma ndzi khumbe mbilu. Hi siku rero, swilo hinkwaswo swi cincile eka mina naswona ndzi teke xiboho xo dyondza Bibele hambileswi a ndzi swi tiva leswaku sweswo a swi nga ta ndzi olovela nikatsongo.”

Miguel u vule sweswo hikuva a a godzomberiwe hi swidzidziharisi ni fole. Haswimbirhi a swi kumeka hi ku olova ekhotsweni. Swivochwa-kuloni a swi n’wi nyika swidzidziharisi siku ni siku. Kutani a a tshamela ku khongelela matimba yo tshika swidzidziharisi naswona eku heteleleni u swi tshikile.

Endzhaku ka tin’hweti tinharhu, u sungule ku chumayela swivochwa swin’wana hi ripfumelo rakwe. Lembe leri landzeleke, u ntshunxiwile ekhotsweni kutani a khuvuriwa a va Mbhoni ya Yehovha. Nakambe u hlele leswaku a cata kambe ku ve ni xiphiqo. Loko ku sale n’hweti leswaku a cata, huvo yi n’wi gweve malembe ya khume ekhotsweni hikwalaho ka milandzu yo hlayanyana leyi a yi nga si tengiwa. Hambiswiritano, endzhaku ka malembe manharhu ni hafu, u ntshunxiwile ekhotsweni hileswi a a tikhome kahle. Eku heteleleni u catile. A nga ha tlhelanga a endla vugevenga.