Dyondzisa vana va wena hi ku tirhisa tidyondzo leti ta Bibele leti endleriweke vana va malembe manharhu ku ya ehansi.