Za danlood kaade u pasen kwagh u or u ken Bibilo ne, nahan hen kwagh u Gidion, Oriserael u eren kwagh akuma akuma, u yange hingir torutya u cian kwagh ga la. Gber, tôndo, hure hen atô, maa koso.