Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Lusito Lolutfolakala Kule-Website

Kusebentisa i-JW.ORG

Fundza tindlela tekusebentisa tici te-jw.org. Sebentisa ticondziso letikusita kutsi ukhone kuyisebentisa kanye nemachinga latakusita ungene kuyo ufune uphindze utsatse lokutsite kuyo. Tfola timphendvulo mayelana ne-jw.org.

Umtapo we-JW

Fundza futsi utadishe liBhayibheli usebentisa i-New World Translation. Catsanisa imiBhalo yalamanye emahumusho.