Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Tsintsana Natsi

Siyajabula kusita bonkhe bantfu labatsandza kufundza liBhayibheli nobe labafuna kwati ngemsebenti lesiwenta emhlabeni wonkhe. Sebentisa yinye yaletindlela letilandzelako kuze uchumane naBoFakazi BaJehova endzaweni yangakani.

● Cela kufundziswa liBhayibheli mahhala

● Tfola Lihholwa leMbuso laBoFakazi BaJehova

● Tfola lilanga nendzawo lakutawugujelwa khona Sikhumbuto sekufa kwaJesu lokwentiwa yonkhe minyaka

● Tfola indzawo lapho kutawube kunemhlangano lomkhulu waBoFakazi BaJehova

● Vakashela lelinye lemahhovisi etfu eligatja

● Sebentisa lemininingwane lengentasi nawufuna kusishayela noma kusibhalela