Siyajabula kusita bonkhe bantfu labatsandza kufundza liBhayibheli nobe labafuna kwati ngemsebenti lesiwenta emhlabeni wonkhe. Sebentisa yinye yaletindlela letilandzelako kuze uchumane naBoFakazi BaJehova endzaweni yangakani.

● Cela kufundziswa liBhayibheli mahhala

● Tfola Lihholwa leMbuso laBoFakazi BaJehova

● Tfola lilanga nendzawo lakutawugujelwa khona Sikhumbuto sekufa kwaJesu lokwentiwa yonkhe minyaka

● Tfola indzawo lapho kutawube kunemhlangano lomkhulu waBoFakazi BaJehova

● Vakashela lelinye lemahhovisi etfu eligatja

● Sebentisa lemininingwane lengentasi nawufuna kusishayela noma kusibhalela