Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

UNGALOKOTSI UPHELELWE LITSEMBA!

Umhlangano Wesifundza WaBoFakazi BaJehova Wa-2017

Siyakumema kutsi ube khona emhlanganweni wesifundza walomnyaka waBoFakazi BaJehova lotawutsatsa emalanga lamatsatfu.

EMANTJONTJO:

  • Tinkhulumo Kanye Netincociswano: Sitawubona kutsi Nkulunkulu ubasita njani bonkhe bantfu kutsi ‘bacinisele’ ngisho nalamuhla.​—Roma 15:5.

  • Ema-video: Sitawubona kutsi liBhayibheli kanye nendalo kusifundzisa njani kutsi sicinisele.

  • Emafilimu: Njalo ntsambama sitawubukela lifilimu lelikhuluma ngemndeni lowatfola sizatfu sekutsi kungani Jesu atsi: “Khumbulani umkaLoti.”​—Lukha 17:32.

  • Inkhulumo Yelinyenti Lesekelwe EBhayibhelini: NgeliSontfo ekuseni, sitawuzuza kulenkhulumo lenesihloko lesitsi, “Ungacali Ulahle Litsemba!”

BOBANI LABAMENYIWE?

Nome ngabe ngubani. Kungenwa mahhala futsi kute lipuleti lemnikelo.

Tfola luhlelo loluphelele lwalomhlangano nekubukela i-video lemayelana nemihlangano yetfu lemikhulu.

Tfola Indzawo Lesedvutane Nawe