Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

BoFakazi BaJehova Emhlabeni Wonkhe

Sitfolakala emhlabeni wonkhe futsi sivela etindzaweni letehlukehlukene naletinemasiko langefani. Mhlawumbe uwetayele umsebenti wetfu wekushumayela, kodvwa siphindze sibasite nangaletinye tindlela bantfu lesihlala nabo.

Bhala nobe Ukhetse Indzawo