Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Bobani Labenta Intsandvo YaJehova Lamuhla?

BoFakazi BaJehova Babasita Njani Bazalwane Babo Labavelelwe Tihlekelele?

Nakuvela inhlekelele, siniketa lusito lolubonakalako nendvudvuto ngeliVi laNkulukulu ngekushesha kulabo labatsintsekile. Siluniketa ngatiphi tindlela?

IMIBUTO BANTFU LABAVAMISE KUYIBUTA

Emabandla ABoFakazi BaJehova Ahlelwe Njani?

Titfolele kutsi sisitfola njani sicondziso nemiyalo ngalelilungiselelo.

IMIBUTO BANTFU LABAVAMISE KUYIBUTA

BoFakazi BaJehova Banamuphi Umbono Ngesayensi?

Tinkholelo tabo tiyavumelana yini naloko isayensi lekutfolile?

MAYELANA NATSI

Imihlangano Yelibandla YaboFakazi BaJehova

Tfola kutsi sihlanganela kuphi nekutsi simkhonta njani Nkulunkulu.

IMIBUTO BANTFU LABAVAMISE KUYIBUTA

Umsebenti WaboFakazi BaJehova Usekelwa Njani Ngetimali?

Nanobe singakoleki minikelo futsi singakukhokhi kwelishumi, fundza ngendlela umsebenti wetfu wekushumayela lokhule ngayo.

Emantjontjo​—Asemhlabeni Wonkhe

  • 240​—Emave BoFakazi BaJehova labakhona kuwo

  • 8 340 982​—BoFakazi BaJehova

  • 10 115 264​—Tifundvo teliBhayibheli tamahhala letichutjwa emakhaya

  • 20 085 142​—Linani lalabo lebebakhona eSikhumbutweni sekufa kwaKhristu lesibanjwa minyaka yonkhe

  • 119 485​—Emabandla