Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κάνα κα Κερέλ Κουμάντος η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κι Πφουβ;

Οντουλά σο αβένα-πες σαρό κο ντουνιάς σικαβένα ότι ο Ιησούς, σο κυβερνίνελα σαρ Βασιλιάς κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι κο ουρανός, κα αλλάνελ σουγκό ι πφουβ.

 

Σικλιόν πο Μπουτ

Διαβάνεν ι Γραφή κο Ίντερνετ

Ρόντεν σο τθερέλα η Μετάφραση Νεβέ Ντουνιάσκι σο ισί σωστή ντα εύκολος τι διαβάνας-λα.

Διαβάνεν ι Γραφή κο Ίντερνετ

Ρόντεν σο τθερέλα η Μετάφραση Νεβέ Ντουνιάσκι σο ισί σωστή ντα εύκολος τι διαβάνας-λα.

Ντικχέν ο βίντεα, ο γκιλιά, ο θέματα ντα ο αμπέρια σο νικίστιλε ακανά σουγκό.

Ντικχέν σο Νεβό Ισί

Μανγκέν τι Αβέλ Τουμένγκε εκ Μάρτυρας ι Ιεχωβάσκο

Συζητίνεν εκ θέμας κατά Γραφή ι Ιεχωβάσκε Μαρτυρέντζαρ ή σικλιόν κατά Γραφή χωρίς τι ποκινέν.

Αβέν κο Συναθροίσεις σο Κερένα ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε

Σικλιόν κατέ κεράσα συναθροίσεις ντα σαρ ντάσα δόξα ι Ντεβλές. Ο συναθροίσεις ισί σαρέ ι τζενένγκε ντα να ποκινένα για τι αβέν αντρέ.

Μάρτυρες του Ιεχωβά—Κον Ισινάμ;

Ισινάμ τζενέ από μπουτ τθεμά ντα μπουτ τσσιμπά, ντα σαρό κο ντουνιάς τθεράσα ο ίδιος σκοπός. Ο πιο σημαντικός αμένγκε ισί τι ντας δόξα κο Ιεχωβά, κο Ντεβέλ σο κερντάς σαρέ ο πράγματα ντα σο σικλιλάμ-λες κατά Αγία Γραφή. Κεράσα οντουβά σο μπορίνασα για τι μοιάζας κο Ιησούς Χριστός ντα ισινάμ μπουτ περήφανοι σο βακέρντιβασα Χριστιανοί. Σαρέ ντάσα μπουτ χρόνος για τι βοηθίνας ι τζενέν τι σικλιόν για την Αγία Γραφή ντα για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι. Επειδή κεράσα λάφι ι Ντεβλέσκε ντα για τη Βασιλεία λέσκι, οτθάρ τζανένα-αμέν σαρ Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ τζενέ βακερένα αμένγκε «Ιεχωβάδες» ή γιαβέρτουλους «Ιεχωβίτες», αλλά αμέν να μανγκάσα τι βακερέν αμένγκε αντικάς—ισί σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κο ιστότοπος αμαρέστε. Διαβάνεν ι Αγία Γραφή κο Ίντερνετ. Σικλιόν πιο μπουτ αμένγκε ντα οντουλένγκε σο πακιάσα.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.