Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συναθροίσεις σο Κερένα ο Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε

Σικλιόν αμαρέ συναθροισιένγκε. Αρακχέν κατέ αβένα συναθροίσεις οτθέ πασέ σο μπεσένα.

Αρακχέν Κατέ τι Τζαν Οτθέ Πασέ σο Μπεσένα

Σο Κεράσα Αμαρέ Συναθροισιέντε;

Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά τζάνα κο συναθροίσεις ντούι φαρ κι εβδομάδα για τι ντεν δόξα κο Ντεβέλ. (Εβραίους 10:24, 25) Ανταλέ συναθροισιέντε, σο μπορίνελα τι αβέλ κον μανγκέλα, διαβάνασα σο βακερέλα η Αγία Γραφή ντα σαρ μπορίνασα τι κεράς οντουλά σο σικλιάσα αμαρέ ζωγιάτε.

Κο συναθροίσεις σο κεράσα μπορίνελα τι απαντίνελ κον μανγκέλα, σαρ αβέλα-πες κο πιο μπουτ αίθουσες σο τζάσα για τι σικλιάς κάτι. Ο συναθροίσεις αρχίνενα ντα τελειώνενα με ύμνος ντα προσευχή.

Νανέ ανάγκη τι αβέν τουμέν-ντα Μάρτυρες του Ιεχωβά για τι τζαν αμαρέ συναθροισιέντε. Καλίνασα-τουμέν σαριλέν! Να ποκινένα για τι αβέν αντρέ ούτε κα μανγκάς τουμένταρ λοβέ.