Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Τι Αβέν Πιστοί ο εκ κο Γιαβέρ

Τι Αβέν Πιστοί ο εκ κο Γιαβέρ

«Ανταβά σο ο Ντεβέλ κερντάς εκ, τζενό μα τι χωρίνελ-λες».Μάρκος 10:9

Ο Ιεχωβά ντέλα εντολή τι αβάς πιστοί κο γιαβερά αντράλ αμαρέ γκίσταρ. (Ψαλμός 18:25) Ανταβά ισί μπουτ σημαντικός τουμαρέ παντριάκε, σόσκε άμα να ισινέν πιστοί ο εκ κο γιαβέρ, να κα ντεν τουμένγκε μπέσα-ντα. Όμως, για τι μπαριόλ τουμαρί αγάπη, ισί μπουτ σημαντικός τι ντεν μπέσα ο εκ κο γιαβέρ.

Αντιβές, ισί μπουτ δύσκολος ι παντριμέ τζενένγκε τι ατσσόν πιστοί ο εκ κο γιαβέρ, σόσκε τθερένα προβλήματα κατάρ τι μανγκές. Αλλά για τι αρακχαβέν τουμαρί παντριά, πρέπει τι αβέν αποφασισμέ τι κερέν ντούι ντανέ πράγματα.

 1 ΤΟΥΜΑΡΙ ΠΑΝΤΡΙΑ ΤΙ ΑΒΕΛ ΜΠΟΥΤ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥΜΕΝΓΚΕ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Τι ντικχέν ξεκάθαρα καλά πράγματα ισί ο πιο σημαντικά». (Φιλιππησίους 1:10) Τουμαρί παντριά ισί μπουτ σημαντική τουμαρέ ζωγιάτε. Οτθάρ, αξίνελα τι κερέν πράγματα για τι σικαβέν ότι ισί σημαντική τουμένγκε.

Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι ντεν χρόνος τουμαρέ ρομέστε ή τουμαρέ ρομνιάτε ντα “τι χαιρίνεν ι ζωή” μαζί. (Εκκλησιαστής 9:9) Βακερέλα ότι νανέ λατσσό μα τι ντεν σημασία ο εκ ι γιαβερές, αλλά ο ντούι-ντα τι προσπαθίνεν τι κερέν τουμαρέ ρομές ή τουμαρέ ρομνιά ευτυχισμέ. (1 Κορινθίους 10:24) Τι σικαβέν ότι τθερένα ανάγκη ντα ότι εκτιμίνενα ο εκ ι γιαβερές.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Προσπαθίνεν τι αρακχέν συνέχεια χρόνος ο εκ ι γιαβερέσκε, ντα τι σικαβέν μπαρό ενδιαφέρον τουμαρέ ρομέσκε ή τουμαρέ ρομνιάκε

  • Πριν τι κερέν κάτι, μα τι σκεφτίνεν σο κα κεράβ «με», αλλά σο κα κεράς «αμέν»

 2 ΤΙ ΑΡΑΚΧΑΒΕΝ ΤΟΥΜΑΡΟ ΓΚΙ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Κον συνεχίνελα τι ντικχέλ εκχέ τζουβλιά ντα μανγκέλα τι τζαλ λάσαρ τθερέλα κερντό λουμνιπέ αντρέ πι γκίστε». (Ματθαίος 5:28) Άμα εκ τζενό συνεχίνελα τι σκεφτίνελ μπέτι πράγματα, μπορίνασα τι βακεράς ότι νανέ πιστός πι ρομνιάτε ή πι ρομέστε.

Ο Ιεχωβά βακερέλα ότι πρέπει “τι αρακχαβέν τουμαρό γκι”. (Παροιμίες 4:23· Ιερεμίας 17:9) Για τι αβέλ-πες ανταβά, πρέπει τι προσοχίνεν σο ντικχένα. (Ματθαίος 5:29, 30) Τι κερέν οντουβά σο κερντάς ο Ιώβ, σο τθερέλας κερντό συμφωνία πι γιακχίντζαρ ότι ποτές να κα ντικχέλας πφιρνικανές γιαβερέ τζουβλιά. (Ιώβ 31:1) Τι αβέν αποφασισμέ μα τι ντικχέν ποτές πορνογραφία, δηλαδή λουμνικανέ πράγματα, ντα μα τι τσσουβέν τουμαρέ γκίστε ούτε εκχέ γιαβερές σο νανέ τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τι σικαβέν σαριλέντε ότι ισινέν πιστοί ντα ότι μανγκένα σάντε τουμαρέ ρομές ή τουμαρέ ρομνιά

  • Τι σκεφτίνεν σαρ αισθάντιβελα τουμαρό ρομ ή τουμαρί ρομνί ντα τι αβέν έτοιμοι ο ντούι-ντα τι τσσιναβέν σο-ντα παρέες ισί οντουλά σο κερένα-λες ή κερένα-λα τι νιωθίνελ μπέτι