HUILLAJ Núm. 2, 2019 | Huañunataca ama yuyaichu

¿Jatun llaquicunata charishcamantachu maipica huañunata yuyashcangui?

Yallitaj llaquicuna ricurijpi

Llaquicunahuan cashpapish ñaupajmanmi cati tucunchij.

Terremoto, jatun acapana tiyajpi

Bibliapaj consejocunata catishpami llaquicuna tiyajpipish chaicunata chˈimbapurai tucushun.

Shuj cˈuyashca familia huañujpi

Shuj familia huañujpi llaquihuan cashpaca pichca consejocunatami cati tucunchij.

Cusa, huarmi shujtajhuan traicionajpi

Culpata mana charij cusacuna huarmicunaca Bibliata liyishpami animarishcacuna.

Millai ungüi japijpi

Huaquin gentecuna shuj millai ungüita charishpapish ima shina ñaupajman catishcata yachai.

Huañuna yuyaicuna shamujpi

¿Yallitaj llaquilla sintirishcamanta huañunata yuyashcanguichu? Chashna cajpica ¿pitaj cantaca ayudai tucun?

Cushillami causai tucungui

Llaquicunahuan cashcata shujtajcuna mana intindijpipish Diosca canmanta preocuparishpami ayudasha nin.

Yaya Diosmi cantaca cuidanga

Bibliapi animachij versocunata liyishpami cushilla sintiringui.