Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Cushillami causai tucungui

Cushillami causai tucungui

Felipeca paipaj huarmi huañushca shuj huata qˈuipallami corazonta operarina carca. Paica: “Job librota liyishpaca imamanta Yaya Dios Bibliapi quillcachishcatami intindini. Bibliapi parlashca runacunapish ñucanchij shinallataj llaquita apashcata yachashpami mana tanto llaquilla sintirinchij” ninmi.

Andreaca jovenraj cashpami paipaj mamata pirdirca. Paica: “Tucuita ruraj Yaya Dios tiyashcata yachashpami mana yanga causacushcata intindinchij. Llaquicunahuan cashpapish shamuj punllacunapaj esperanzata charishpami cushilla cai tucunchij. Diosca achca poderta charishcamantami cada punlla ayudanga” ninmi.

CAI REVISTAPI yachashca shinaca sinchi llaquicunahuan cashpami ña mana causashpa catinata munashun. Canpish cunanllataj shuj llaquihuan cashpami, ñucamantaca pi mana preocuparinchu, ña mana causasha ninichu nishpa yuyangui. Pero yuyari, Yaya Diosca can llaquilla cajta ricushpaca paipishmi llaquilla sintirin.

Salmo 86-ta escribij runaca Diospi confiashcamantami: “Ñuca llaquihuan cai punllapish quiquinllatami cayasha. Ñuca mañashcataca quiquinllami cutichij cangui” nirca (Salmo 86:7). Pero, ¿Yaya Diosca ima shinataj ayudanga?

Diosca ñucanchij llaquicunata mana chai rato tucuchishpapish ñaupajman catichunmi ayudanga. Bibliapica: “Imamantapish ama llaquilla canguichij. Ashtahuanpish Diosta mañacushpaca paiman tucuita huillaichij. Tucui imamantapish Diosta mañashpaca pagui nichij. Chashna rurajpimi pipish mana yachaipaj Diospaj sumaj causaica, cancunapaj shungucunata, cancunapaj yuyaicunatapish Cristo Jesuspi huaquichinga” ninmi (Filipenses 4:6, 7). Cai catij versocunata liyishpami Yaya Dios canmanta mashnata preocuparishcata intindingui.

Diosca canmantami preocuparin

‘Pajarocunataca Taita Diosca shujllatapish mana cungarinchu. Cancunacarin achca pajarocunatapish yalli valijmi canguichij’ (Lucas 12:6, 7).

CAIPI YUYAI: Diospaj ñaupajpica shuj uchilla pajaritollapish achca valishcami can. Gentecunacarin Diospaj ñaupajpica chai pajarocunata maihuan yallimi valishca canchij. Tucui rurashcacunamantaca gentecunami ashtahuan valishca canchij. Ñucanchijca Diosman rijchajta rurashca cashcamantami pai shina cai tucunchij (Génesis 1:26, 27).

‘Mandaj Dios, ñucata allimi callarishpa ricungui. Allimi rijsingui. Ñuca imallata yuyacujtaca carumantami yachangui. Taita Dioslla, ñucataca alli alli ricuhuailla. Ñuca yuyaicuna ima shina cajta ricuhuayari, rijsihuayari’ (Salmo 139:1, 2, 23).

 CAIPI YUYAI: Diosca can ima shina cashcataca allimi rijsin. Can imamanta sustarishcata, shungu ucupi ima shina cashcatapish allimi yachan. Can llaquicunahuan cashcata shujtajcuna mana intindijpipish Diosca canmanta preocuparishpami ayudasha nin. Chaimantami cushilla causai tucungui.

Cambaj causaica mana yangachu

‘Mandaj Dioslla, ñuca mañashcata uyahuayari. Ñuca llaquinayajta mingarishcaca quiquinpajman chayachun. Ñuca llaquihuan cai punllapica quiquinpaj rinrinta mañachishpa uyahuayari. Ñuca mañashca punllapitaj cutichihuayari’. Yaya Diosca ‘llaquilla cajcuna mañashcataca uyangami’ (Salmo 102:1, 2, 17).

CAIPI YUYAI: Jehová Diosca gentecuna cai Allpapi causai callarishca punllamanta mashnata sufrishcatami ricushca. Paicuna mashnata huacashcatapish allimi yachan. (Salmo 56:8). Canpish llaquicunamanta huacashcataca Yaya Diosca allimi yachan. Paica, can imamanta sufrishcata, imamanta huacashcataca tucuitami yachan. Yaya Diospajca achca valishcami cangui.

‘Ñuca canhuan cashcamanta ama manchaichu, ama shaicurichu. Ñucami canman fuerzata cuj Taita Dios cani. Cantaca ayudacushallami. Ñuca cambaj Taita Dios cashcamanta ama manchaichu, ñucami cantaca ayudasha’ (Isaías 41:10, 13).

CAIPI YUYAI: Yaya Diosca cantaca ayudasha ninmi. Urmajpipish paimi jatarichinga.

Shamuj punllacunapica sumajtami causashun

“Taita Diosca, cai pachapi causajcunataca yallitaj cˈuyashpami, paipaj shujlla Churita cacharca. Pipish paita crijca ama chingarishpa, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi cacharca” (Juan 3:16).

CAIPI YUYAI: Jehová Diosca canta achcata cˈuyashcamantami paipaj shujlla Churipaj causaita curca. Chaimantami canca sumaj esperanzata, huiñaita cushilla causana oportunidadta charingui. *

Yallitaj llaquilla cashpa, huañuna munaita charishpapish Bibliamanta yachangapaj tiempota llujchishunchij. Shinallataj Dios cusha nishca bendicioncunapi crishunchij. Chashnami cushilla causashpa catishun

^ par. 19 Jesús imamanta huañushcata ashtahuan yachasha nishpaca Jesús huañushcata yuyarishunchij nishca videota jw.org paginapi ricui. PUBLICACIONCUNA > VIDEOCUNA > TANDANACUICUNA, DIOSMANTA HUILLANA nishcaman yaicui.