Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Terremoto, jatun acapana tiyajpi

Terremoto, jatun acapana tiyajpi

Sierra Leona llajtamanta Andresca: “Yallitaj tamia, lodo shamujpimi ñucanchij cosascunataca tucui chingachircanchij. Chashna llaquita charishcamantami yallitaj llaquilla carcanchij” ninmi.

Islas Vírgenes llajtamanta Davidca: “Jatun acapana pasashca qˈuipa huasiman tigrashpaca ña imata mana charircanchijchu. Yallitajmi mancharircanchij. Ñuca ushushica cungurishpami huacai callarirca” ninmi.

¿CANPISH chashna llaquicunata charishcanguichu? Chashna llaquita pasajcunaca qˈuipamanca manchaihuan, yallitaj sustarishcami saquirincuna. Chai llaquita pasacushcataca mana crincunachu. Shaicushca, desanimadomi sintirincuna. Causashpa catinataca ña mana munancunachu.

Terremoto, jatun acapana, jatun tamia tiyashcamanta canpish tucuita pirdishca cashpaca ña imapaj mana valishcatachari yuyangui. Huañuna imatachari munangui. Pero Bibliapica shamuj punllacunapi sumaj causai tiyagrishcatami yachachin. Chaita crishpami causashpa catina munaita charingui.

BIBLIA YACHACHISHCATA CRISHPAMI CAUSASHPA CATINA MUNAITA CHARISHUN

Eclesiastés 7:8-pica, imata ruranapish ña tucurishca cashpami, cunanlla callarishcatapish yalli alli ninmi. Can jatun llaquicunata charishca cashpaca cutinchari tucuita rurai callarina cangui. Pero chaica denbaldemi canga nishpachari yuyangui. Pero pacienciata charishpa, achcata esforzarishpami cutin alli causaita chari tucungui.

Bibliapica, shamuj punllacunapica ima llaquimanta huacashcapish caparishcapish ña manataj uyaringachu ninmi (Isaías 65:19). Cai shimicunaca Diospaj gobierno mandacujpimi paraíso Allpapi pajtaringa (Salmo 37:11, 29). Chaipica llaquicunaca ña mana tiyangachu. Tucuita rurai tucuj Diosca: “Ñaupaman imapish tucushcataca mana yuyaringacunachu. Pipaj yuyaimanpish chaicunaca ña mana shamungachu” ninmi (Isaías 65:17).

Caipi yuyashun: Yaya Diosca shamuj punllapica “sumaj causaitami” cusha nin. Diospaj gobierno mandacujpica sumaj causaitami charishun (Jeremías 29:11). Caita yuyaipi charishpami ima llaquicunahuan cashpapish causashpa catina munaita charishun. Callaripi parlashca Saraca: “Shamuj punllacunapi Diospaj gobierno mandacujpi sumajta causana esperanzata charishpami llaquicunahuan cashpapish ñaupajman cati tucunchij” ninmi.

Diospaj gobierno imata ashtahuan ruranata yachashpa catichunmi animanchij. Sumaj causai tiyana cashcata yuyarishpami jatun acapana, terremoto, incendio tiyajpipish ñaupajman cati tucungui. Chai punlla chayangacamaca Bibliapi tiyashca consejocunata catishpami ima llaquitapish chˈimbapurai tucungui.