Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

 SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT | MATÄUS 12-13

Daut Jlikjnis von dän Weit un daut Onkrut

Daut Jlikjnis von dän Weit un daut Onkrut

Jesus brukt daut Jlikjnis von dän Weit un daut Onkrut toom kloa moaken, woo un wanea hee de jesaulwde Christen, aul dän Weit, wudd utwälen un toopsaumlen.

13:24

Een Maun seid goodet Sot opp siene Stap

  • De Maun, waut seit: Jesus Christus

  • Doa woat gooda Sot jeseit: Jesus siene Jinja woaren metem heiljen Jeist jesaulft

  • De Stap: De Menschen enne Welt

13:25

“Aus de Menschen schleepen, kjeem sien Fient un seid Onkrut”

  • Sien Fient: De Soton

  • De Menschen schleepen: No de Apostel äa Doot

13:30

“Lot daut beides bat däm Eifst waussen”

  • De Weit: De jesaulwde Christen

  • Daut Onkrut: Faulsche Christen

Saumelt ieescht daut Onkrut un dan saumelt dän Weit

  • Deena/Drascha: Enjel

  • Onkrut woat jesaumelt: De faulsche Christen woaren von de jesaulwde Christen uteneen jedeelt

  • Em Spikja jesaumelt: De jesaulwde Christen worden wada toopjesaumelt en de Christenvesaumlunk, waut wada oppjestalt wia

Waut deed de woare Christen von de faulsche Christen unjascheeden, aus de Arnttiet aunfunk?

Wuarom es daut fa mie goot, daut ekj dit Jlikjnis vestonen kaun?