Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

26. Feebawoa – 4. Moaz

MATÄUS 18-19

26. Feebawoa – 4. Moaz
 • Leet 121 un Jebäd

 • Aunfangswieed (oppet lenjste 3 Min.)

SCHAZA UT GOTT SIEN WUAT

 • Pauss opp, daut du die nich tofaul brinjst un aundre uk nich”: (10 Min.)

  • Mat 18:6-7 – Wie motten aundre nich tofaul brinjen (“een groota Molsteen”, “Veleidungen”, Erkjläarungen toom studieren un de Bilda “Molsteen”, “De bowaschta un de unjaschta Molsteen” en nwtsty von Mat 18:6-7)

  • Mat 18:8-9 – Wie motten aules väabieejen, waut ons tofaul brinjt (“Gehenna”, Erkjläarunk toom studieren un de Wuaterkjläarunk fa “Gehenna” en nwtsty von Mat 18:9)

  • Mat 18:10 – Jehova woat daut en, wan wie aundre tofaul jebrocht haben (“seenen emma daut Jesecht von mienen Voda”, Erkjläarunk toom studieren en nwtsty von Mat 18:10; w10-X 1. 11. 16)

 • No jeistelje Schaza sieekjen: (8 Min.)

  • Mat 18:21-22 – Woo foaken sell wie reed sennen, onsen Brooda to vejäwen? (“70 mol säwen mol”, Erkjläarunk toom studieren en nwtsty von Mat 18:22)

  • Mat 19:7 – Fa waut sull de “Scheedungsbreef” sennen? (“Scheedungsbreef”, Erkjläarunk toom studieren un Bilt “Scheedungsbreef” en nwtsty von Mat 19:7)

  • Waut hast du von daut Bibelläsen fa dise Wäakj äwa Jehova jelieet?

  • Waut fa jeistelje Schaza hast du noch en daut Bibelläsen jefungen?

 • Bibelläsunk: (oppet lenjste 4 Min.) Mat 18:18-35

EM PRÄDICHTDEENST BÄTA WOAREN

 • De tweeda Wadabesuch: (oppet lenjste 3 Min.) Bruck de Iedeeen toom prädjen

 • De dredda Wadabesuch: (oppet lenjste 3 Min.) Wäl die selfst eenen Bibelvarsch ut un beed een Buak aun

 • Een Bibelstudium: (oppet lenjste 6 Min.) bh 25-26 V. 18-20 – Wies, woo eena wäm to Hoaten räden kaun

ONS CHRISTELJET LÄWEN

 • Leet 90

 • Well wie kjeenmol wäm tofaul brinjen (2Ko 6:3): (9 Min.) Wies daut Video.

 • Vom 3. Moaz aun toom Owentmol enloden: (6 Min.) Eene Räd. Dee stett sikj opp daut Schoolheft fa Läwen un Deenst von Feebawoa 2016, Sied 8 “Lod jieda eenem em Jebiet en, no daut Aundenkjen aun Jesus sienen Doot to komen!”. Jeff aulem eene Enlodunk fa daut Owentmol un go dee met de Toohiera toop derch. Moak daut dietlich, daut de besondre Räd “Wäa es Jesus Christus soo rajcht?” en de Wäakj von 19. Moaz 2018 jehoolen woat. Daut woat de Menschen enjankren, no daut Owentmol to komen. Saj, waut bie junt jeplont es, om aulem em Jebiet entoloden.

 • Bibelstudium von de Vesaumlunk: (30 Min.) yc Jeschicht 7

 • Wadaholunk un waut de näakjste Wäakj derchjenomen woat (3 Min.)

 • Leet 5 un Jebäd