Trigj nom Enhault

Dramasch toom aunhorchen

Dramasch toom raufloden. Dise Dramasch wiesen ons, waut wie von de Menschen en de Bibeltiet lieren kjennen un uk von daut, waut dee beläft haben.

 

Daut deit ons leet, dit jeft daut opp dise Sproak noch nich.

De Sachen, waut hia unjen aunjejäft sent, jeft daut opp Plautdietsch: