Bai na kontenido

  • Dili (Ost Timor): Testigunan di Yehova ta ofresé e buki Kiko Beibel Ta Siña Realmente?

Informashon General di Ost Timor

  • 1.242.616 habitante
  • 349 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 5 kongregashon
  • 1 di kada 3.561 habitante ta Testigu di Yehova