Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ciibalusho ca lufu Lwakwe Yesu

Mwaaka uli woonse mumisena iinji nsengwe yoonse, tulacita ciibalusho ca lufu lwakwe Yesu. Tulacita boobo mukwiinga wakapa bashikwiiya bakwe mulawo ayi: “Kamucita ceeci mukunjibaluka.” (Luka 22:19) Mwaaka utoosa ciibalusho cilaakubako pa:

Cibili, April 11, 2017.

Tutomwiita kwaamba ayi mukacanikeeko kucakucitika cilibetele ici. Mbweenka mbuli mabungano esu oonse, muntu uli woonse inga wacanikaako kukubungana uku. Taakuwo kulipila nabi kwiinshamo mbale kusenga maali.