Amuye ku shebo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

Amwiibaluke Lufu Lwakwe Yesu

Amwiibaluke Lufu Lwakwe Yesu

Mwaaka amwaaka, Bakamboni Bakwe Yehova balebaluka lufu lwakwe Yesu kweelana ambwakaamba. (Luka 22:19, 20) Twamwiita kwaamba ayi mukacanikeeko kucakucitika ici ciyandika. Mulaakwiiya mbweenga mwacana mpindu kuswa kubuumi alimwi alufu lwakwe Yesu.