Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

MUTABOOLI PESULE!

Kubungana Kunene Kwa Bakamboni Bakwe Yehova Kwamu 2017

Twamutambula camaansa obilo kukubungana kunene kwanshiku shotatwe kwa Bakamboni Bakwe Yehova.

SHESHI SHIKABEEKO

  • Makani Akwiipusha Miipusho: Amukese mukeeye Lesa “mbwapa kuliyumya” bantu boonse, munshiku shino.​—Bene Loma 15:5.

  • Mavidyo: Amukese mukeeye shiiyo kuswa mu Baibo ashilengwa pamakani akuliyumya.

  • Mafilimu Akondelesha: Lyoonse malumwi, kunanooba makani amukwashi wakeeya mulandu Yesu ncakaambila ayi: “Amwiibaluke muka Loti.”​—Luka 17:32.

  • Likani Lya Baibo Lya Bantu Boonse: Pasondo macuunsa, kulaakuba likani liyuminisha abuumbi lya mutwi utokwaamba ayi “Amwiindilishe Kulangila!”

INO MBAANI BEENGA BACANIKAAKO?

Uli woonse. Taakuwo kulipilila, alimwi tatwiinshimo mbale yakusenga maali.

Amubone mulongo wa pulogilamu yoonse akweebela vidyo yaamba sha kubungana kwesu kunene.

Amucane musena Pafwaafwi Ankomukala