Amuye ku shebo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

“Lyalo Makani Abotu aya aamba shaBweene bwa kwiculu alaakushimikilwa mucishi coonse.”—Mateyo 24:14.

Bakamboni Bakwe Yehova—Ndiswe Baani?

Tulaswa ku mikowa alimwi a mishobo iinji, ono tulicatene mukwiinga tulasebensela pa cintu comwi. Cinditeewo ncakwaamba ayi, tulisuni kulemeka Yehova, Lesa Baibo ngo yaambawo alimwi Mulengi wa shintu shoonse. Tuleelesha cankusu kwaamba ayi tunookosha Yesu Klistu alimwi cilatukondelesha kwiitwa ayi bene Klistu. Lyobilo lyobilo soonse tulacafwa bantu kwiiya Baibo a sha Bwaami bwakwe Lesa. Mukwiinga tulacita bukamboni pali Yehova Lesa a kwaamba sha Bwaami bwakwe, tuleetwa ayi Bakamboni Bakwe Yehova.

Amushibe lubasu lwesu lwa Intaneti. Amubelenge Baibo pa Intaneti. Amushibe shiinji pali ndiswe a nshotushoma.

 

Amwaambe na Mulisuni Kwiiya Baibo

Amwiiye shiiyo mu Baibo ku musena ngomusuni a ciindi.

Ma Vidyo abene Klistu

Ma vidyo apa Intaneti enga amucafwa kuba alushomo muli Lesa

Mabungano a Bakamboni bakwe Yehova

Amulangoole musena nkotubunganina alimwi ambotulambila.

Mabuku Aliiwo

Amubone nshebabiko onoono ashimwi shiliiwo.

Amwebele ma Vidyo mu Mushobo wa Bashinkite Matwi

Amwiiye Baibo kusebensesha ma vidyo mu mushobo wa bashinkite matwi.