Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

“E gee tɔɔna ku ɔkoolɔhi ku ajɔɔcԑ a ga oduudu ku ԑcԑ.”-Umatiyu 24:14.

Ācɛ Ocijali ku Jehofa—Anyɛ Na Alɔ Wɛ́?

Alɔ wa ŋma éwo mla uce ɛyɛɛyɛyi, naana a, alɔ pia tɔha mlu ɔtu ekponu. Ofiyɛ duu a, alɔ dɔka o lu ojilima cu Jehofa, Ɔwɔico ku Ubáyíbu nōo ya ɛjɛɛji odée a. Alɔ ceyitikwu k’alɔ gbla Ujísɔsi Ukraist ya. Alɔ gweeye ohigbu k’alɔ wu Ayíkpó ku Ukraist. Alɔ ge je eko taajɛ ge ta ācɛ abɔ nwu ɛla lɛyi ku Ubáyíbu mla Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico. Ācɛ je ka alɔ wu Ācɛ Ocijali ku Jehofa ohigbu ka alɔ ge cijali. Ɔma mafu kahinii alɔ ge kɛla lɛyi kwu Ɔwɔico Jehofa mla Ajɔɔcɛ ku nu.

Jila ipu intanɛt kalɔ. Jé gɔbu lɛyi kwu alɔ mla ɔtu okpoce kalɔ.

 

Dɔka Lɛyi Kwu Oklɔcɛ k’Ubáyíbu

Ɛla onwu ŋma ubáyíbu iyɛhi, eko mla ɛga nōo huwɔ ɔtu.

Aufilm k’ācɛ o yɛ cu Ukraist

Aufilm ipu Intanɛt nōo ge t’ɔtu okpoce Ɔwɔico.

Oojila ku Ujɔ k’Ācɛ ocijali ku Jehofa

Dɔka ɛga n’alɔ ge ya oojila mla ɛgɛ nalɔ ge gbɛgba.

Aɔkpa Ɛpɛpɛ mla Aɔdɔha N’alɔ Lɛ

Ma Aɔde Ɛpɛpɛ ne mafu ipu uwɛbsaiti.

Ma Aufilm Ipu Uce k'Aodahɔ

Bi aufilm ku uce k'aodahɔ yoklɔcɛ ku Ubáyíbu