Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

U Watchtower mla Awake! Umagazin

Umagazin kalɔ nōo kɛla lɛyi ku ubáyíbu yɔ o danlod ipu uce fiyɛ ofuigwo, mla uce k’aodahɔ. U Watchtower mafu lalɔ ɛyi k’ɔda nōo yɔ ya ipu ɛcɛ nya lɛyi kwu akacɛ ipu ubáyíbu. O i taacɛ ɔtule mla ɔka olɔhi ku ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico mla ɔtu okpoce ujísɔ̄si ukraist. Awake! Ge mafu lalɔ ɛgɛ nalɔ gee ya ipu unwalu ku ɛci nya, mla ɛgɛ nalɔ ge tɔtu okpoce kalɔ hayi ipu okonu oce k’Ɔwɔico lɛyi kwu ɛbɔ mla ogbotu ipu ɛcɛ ɛpɛpɛ.

Ju uce éyi ŋma ipu akpati ku uce, cɛɛ ka l’abɔ du Jila ka ma Umagazin mla ɛdɔ nōo yɔ ipu uce ɔma.

 

MA

THE WATCHTOWER (STUDY EDITION)

THE WATCHTOWER (STUDY EDITION)

THE WATCHTOWER (STUDY EDITION)