Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Jehova Tanúi szervezete a Bibliában lefektetett alapelveknek megfelelően tiszteletben tartja a magánélethez való jogot. A szervezet elismeri a nyílt, őszinte kommunikáció, valamint a személyes és különleges személyes adatok kezelésének szükségességét, hogy kielégítse Jehova Tanúi szükségleteit, és hogy ellássa a vallási és jótékonysági tevékenységeit, valamint ezzel összefüggésben annak szükségességét is, hogy megőrizze a bizalmasságot és biztosítsa az adatok megfelelő védelmét (Példabeszédek 15:22; 25:9). Kiemelten fontos számára a bizalmasság (Példabeszédek 20:19).

Számos ország adatvédelmi törvényeket hozott, hogy biztosítsa a magánélethez való jogot. Jehova Tanúi szervezete már jóval azelőtt tiszteletben tartotta a magánélethez való jogot, és ügyelt a bizalmasságra, hogy ilyen adatvédelmi törvények születtek volna. Jehova Tanúi szervezete az eddigi gyakorlatához híven, mely ebben a szabályzatban most rögzítésre került, továbbra is gondoskodik a neki megadott információk védelméről.

A szabályzat hatálya

Ez a szabályzat Jehova Tanúi egész szervezetére érvényes, melyet a föld különböző országaiban működő fiókhivatalok képviselnek.

Adatvédelem

Jehova Tanúi szervezete a következő alapelvek szerint kezel minden személyes adatot:

 1. A személyes adatokat tisztességesen és a törvényeknek megfelelően kezeli.

 2. A személyes adatok csak olyan mértékben kerülnek összegyűjtésre, feldolgozásra és felhasználásra, amilyen mértékben arra szükség van Jehova Tanúi vallási és jótékonysági céljai megvalósítása érdekében.

 3. A személyes adatok pontosak és naprakészek. Amint a szervezet tudomására jut valamilyen hiba, az a lehető leghamarabb javításra kerül.

 4. Csak addig kerülnek megőrzésre személyes adatok, amíg azokhoz a szervezetnek jogos érdeke fűződik.

 5. Kellő figyelmet fordít az adatalany jogainak tiszteletben tartására.

 6. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel megakadályozza a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen nyilvánosságra hozását. Minden, számítógépen tárolt személyes adat jelszóval védett számítógépeken van, melyek jelszavát csak felhatalmazott személyek tudják. A hivatalok a hivatali órák után zárva vannak, és csak felhatalmazott személyek léphetnek be.

 7. A fiókhivatalok nem továbbítják egymásnak a személyes adatokat, kivéve, ha erre Jehova Tanúi szervezetének szüksége van vallási vagy jótékonysági céljai megvalósításához. A személyes adatok ilyen jellegű továbbításához minden Jehova Tanúja hozzájárult azáltal, hogy szabad akaratából Jehova Tanúja lett és annak is vallja magát.

Az adatalany jogai

 1. Az adatalany személyes és különleges személyes adatai biztonságához illetve ezen adatok javításához vagy törléséhez való jogát Jehova Tanúi az ebben a szabályzatban vázolt gyakorlatnak megfelelően biztosítják.

 2. Azoknak, akik az ebben a részben megfogalmazott jogaikkal kapcsolatban kérelemmel fordulnak a szervezethez, elfogadható módon igazolniuk kell a személyazonosságukat.

 3. Ha az adatalany szeretne hozzáférni a személyes és a különleges személyes adataihoz, illetve azok javítását vagy törlését kéri, a szervezet az adatalany érdekeit szem előtt tartva az alapján tesz eleget a kérésnek, hogy mérlegeli, hogy a kérelmező érdekei ütköznek-e a szervezet törvényes vallási érdekeivel, beleértve azt is, hogy a kérés teljesítése veszélyezteti-e a szervezetnek a szabad vallásgyakorláshoz való jogát és gyakorlatát.

 4. A szervezet kifejezett érdeke, hogy határtalan ideig megőrizze az arra vonatkozó adatokat, hogy valaki Jehova Tanúja-e. Az ilyen adatok törlése túlzott mértékben sértené a szervezet vallási hitnézeteit és gyakorlatait.

A fellebbezéshez való jog

Ha valaki úgy véli, hogy a jogait megsértették, levélben a fiókbizottsághoz fordulhat. A levelet a jogsértést követő két héten belül el kell küldeni, mely a jogorvoslat alapjául fog szolgálni.