Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbẹẹvó, kiẽ́ eo gé gbá náa é láá kuuà.

Àé léémài kọ ó dàlà togó lọl bẹẹ dààmà togó, àbèè ò nyoone bée bà nooẽ́ naá kèkẽí.

Gbò Nu E Bà Zógè

Ẹ̀b gbò ãa ãa nu e bà ãaà nvee boo eae lééma ni.

Nú Ea Kil Ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà

Nó gã́bug nú ea kilíí ló. Gbĩ́ kiẽ́e e ólò gbá bõoná, sĩ́deè eo é láá naa ináí ló, nè sĩ́deè eo é láá bĩimá nò Kpá Káí e bè nóó kpẽ́ kpègè ló.