Rabiguet

Testigos xtuny Jehová

Pal nainy guininélo lóodo, tzeelo toibtica xireuniondo, guisuidylo ni ná la Biblia scásiʼ o guimbulo más de lóodo, lagary reʼ ló Internet sacné looy. Láaca raruʼdo looy tzeelo toibtica yoʼ Betel par labúu ganlo ximod ronydo dxiin.

Dxiin né ni ronydo crer

Ni más ranabdiitz buñ de testigos xtuny Jehová

Gon ximod rarexa ni más ranabdiitz buñ de lóodo.

Ni rony testigos xtuny Jehová

Noʼdo ló más de 230 gudxrop né nacdo buñ de xidal lagary né costumbre. Looy sigory nanlo mod rasaado yoʼ por yoʼ, per lóodo láaca racnédo buñ xcudxdo stipnés mod.

Bisuidy la Biblia scásiʼ

¿Xigony guisuidyno la Biblia?

La Biblia cayacné a xidalguixo buñ ló guidopynac Gudxlio par guidzelyibu guirá galrranabdiitz ni más rony buñ. ¿Nainy looy gaclo toibtica de layibu la?

¿Ximod rasuidyno buñ de la Biblia?

Ló guidopy Gudxlio rimbu buñ a testigos xtuny Jehová por ni rasuidyibu buñ scásiʼ. Gon ximod ronyibu láani.

Gonab ni tzáguen looy

Gonab toib Testigo ni tzáguen looy par gooyto diitz de la Biblia o bistzaa guiich ni sieed ló jw.org par guinablo toib ni guisuidy looy la Biblia.

Guirá reunión ni rac

¿Ximod rac xireuniondo?

Gon ximod nac Lagary ro radopdo né xí láani ronydo cú.

Goyee xireunión testigos xtuny Jehová

Gon ximod rac xireuniondo. Biyopy toib Salón gaxca ro rabéslo. Nitisi buñ labúu guidxin, diti saguiixlo xitcal.

Memorial de xcalgoity Jesús

Guirá íz xidalguixo buñ rasetnaladx xcalgoity Jesús. Raruʼdo looy ganlo ximod xcalgoity Jesús racnéni looy.

Branch Offices

Biyopy a testigos xtuny Jehová

Mod labúu guidzelo sucursal ni nap testigos xtuny Jehová.

Betel né recorrido

Goyee goyguen Betel ni noʼ más gahx ro rabéslo. Gon xí ór labúu tzeelo

¿Ximod riax dxiin ni rony testigos xtuny Jehová?

Xchiinyibu caniʼsni por guidopy ló Gudxlio, né diti ranabyibu diezmo né diti ratopyibu gon. ¿Ximod labúu ronyibu láani?

¿Chú layibu rony ni ná Jehová ló xtzúno?

Testigos xtuny Jehová noʼyibu ló guidopynac Gudxlio. Bisuidy xí clas buñ nacdo, dxiin ni ronydo, né xcudxdo.

Dxiin ni rony testigos xtuny Jehová ló guidopy Gudxlio

  • Gudxrop né lagary ronoʼ testigos xtuny Jehová: 240

  • Balac testigos xtuny Jehová noʼ: 8.695.808

  • Balac buñ rasuidydo ni ná la Biblia: 7.705.765

  • Balac buñ goyee Memorial de xcalgoity Jesús: 17.844.773

  • Balac congregaciones noʼ: 120.387