Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

Binibiáʼ libru stiʼ Jonás

Binibiáʼ libru stiʼ Jonás

Caadxi cosa ni zazíʼdinu de libru stiʼ Jonás, ti relatu nabé galán ni cusihuinni ximodo bibani profeta stiʼ Jiobá riʼ.