Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowa Markkatu Gubaaˈe SHiiquwaa

Nu shiiquwaabaa era. Ne heeran nu shiiqiyoosaa koya.

Ne Heeraagaa Koya

Gujjada Eranawu

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Yihoowa Markkatu SHiiqoti Ay Malee?

Nu shiiqotun tamaariyoobaa hagaappe kase qoppa eray? Yan Geeshsha Maxaafaappe tamaariyo timirttiyan neeni garamettanaagee qoncce.