Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!

Xoossaappe yiya mishiraachoy aybee? Nuuni hegaa ammanana danddayiyoy aybissee? Ha brooshure asay darotoo oychiyo Geeshsha Maxaafaa oyshata zaarees.

Ha Brooshuree Maaddiyo Ogiyaa

Ha brooshuree neeni Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa tamaaranau maaddana. Ne Geeshsha Maxaafaappe xiqiseta kessana danddayiyaakkonne mala.

LESSON 1

Mishiraachoy Aybee?

Xoossaappe yiya mishiraachoy aybakko, hegee keehi koshshiyoy aybissakko, qassi nuuni ay oottana koshshiyaakko tamaara.

LESSON 2

Xoossay Oonee?

Xoossau suntti de’ii, qassi i nuussi qoppii?

LESSON 3

Tumuppe Mishiraachoy Xoossaappe Yii?

Geeshsha Maxaafaa xaafissiday Xoossaa gidiyoogaa waati erana danddayiyoo?

LESSON 4

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuusi hayqqidoy aybissakko, wozoy aybakko, qassi ha wodiyan Yesuusi ay oottiiddi de’iyaakko tamaara.

LESSON 5

Xoossay Sa’au Ay Halchidee?

Geeshsha Maxaafay Xoossay sa’aa medhidoy aybissakko, metoy awude attanaakko, qassi sa’aynne an de’iyaageeti sinttappe waananaakko yootees.

LESSON 6

Hayqqidaageetussi Ayba Hidooti De’ii?

Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo? Nuuni siiqiyo hayqqidaageeti denddanee?

LESSON 7

Xoossaa Kawotettay aybee?

Xoossaa Kawotettay Kawoy oonee, qassi he Kawotettay ay oottanee?

LESSON 8

Xoossay Iitabaanne Tuggaa Aybissi Paqqadidee?

Iitabay waani doommidee, qassi Xoossay hegee hanno gakkanau de’anan paqqadidoy aybisee? Tuggay attanee?

LESSON 9

Intte Soo Asay Waanidi Ufayttana Danddayii?

Ufayttiya Xoossaa Yihooway so asay ufayttanaadan koyees. Azinay, machiyaa, yelidaageetinne naati oosuwan peeshshana danddayiyo, Geeshsha Maxaafaa zoriyaa akeeka.

LESSON 10

Tumu Goynuwaa Waata SHaakka Erana Danddayay?

Tumu haymaanootee issuwaa xallee? Tumu goynuwaa shaakkidi erissiya ichashubata akeeka.

LESSON 11

Xoossaa Higgee Nuna Go’’iyoy Ayba Ogiyaanee?

Yesuusi nuussi kaaletoy koshshiyoy aybissakko, qassi Geeshsha Maxaafan de’iya, keehi koshshiya naa’’u higgeti awugeetakko qonccissiis.

LESSON 12

Neeni Xoossaakko SHiiqana Danddayiyoy Ayba Ogiyaanee?

Xoossay ubbaa asaa woosaa siyiyaakkonne, nuuni ayba ogiyan woossana koshshiyaakkonne, qassi Xoossaakko shiiqanau hegaappe harabaa aybaa oottana koshshiyaakko akeeka.

LESSON 13

Haymaanooteti Waananee?

Ubba asay tumu Xoossa xallau issippetettan goynnana wode yaanee?

LESSON 14

Xoossaayyo Dirijjitee De’iyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay tumu Kiristtaaneti daraajjayettana koshshiyoy aybissakko, qassi eti daraajjayettiyoy ayba ogiyaanakko yootees.

LESSON 15

Neeni Aggennan Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Neeni Xoossaanne a Qaalaa eriyoogee harata waati maaddana danddayii? Neeni ayba maataa demmana danddayay?