Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Haˈˈissawu neeni koyiyo sinttay deˈenna.

Hayyanaa koyro sinttaa xeella; woy kaallidi deˈiya linkkiyaa goˈetta

Deˈiya Xuufeta

Mata wode kiyidabaa xeella.

Yihoowa Markkatubaa

Nubaa gujjada era. Nuuni awan shiiqiyaakko, nunaara awan gayttanaakko, qassi Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu nuna waata oychanaakko era.